U bevindt zich hier:

 

Smart Kinderkleding is een handelsnaam van Freijer Holding B.V. Gedeponeerd onder nummer 32044651, kamer van koophandel te Hilversum

Brinklaan 21, 1404 EP te Bussum

+31 (0)35-6912237
+31 (0)35-6984471


BTW NL

Artikel 1. Omschrijving

1. Smart-kinderkleding.nl is een online winkel voor kinderkleding, speelgoed en kinderproducten voor baby's en kinderen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen/bestellingen/koopovereenkomsten gesloten middels de website smart-kinderkleding.nl, zijn deze Algemene voorwaarden  met betrekking tot verkoop, levering en betaling van toepassing.

2.2  Indien een klant een bestelling plaatst aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van smart-kinderkleding.nl.

2.3  Er kan Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De klant kan geen rechten ontlenen aan eventueel overeengekomen afwijkingen.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Smart-kinderkleding.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Smart-kinderkleding.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten/Bestellingen

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Smart-Kinderkleding.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit uiterlijk zeven (7) dagen met vermelding van de reden aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen tenzij dit anders wordt vermeld. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. de verzendkosten via het bestellingsoverzicht weergegeven.

4.2 Smart-Kinderkleding.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn weergegeven als gevolg van een invoer-, druk-of typfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.3 Alle prijzen op de website van Smart-Kinderkleding zijn vrijblijvend. Smart-Kinderkleding behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het betaalproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld staan. Betaling geschiedt altijd in zijn geheel vooraf:

5.2 IDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, ING of Postbank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling afhandelen. Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN-betaling in de winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een nieuw scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent bij het betalen via internetbankieren. In de regel wordt uw betaling dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie surft u naar www.ideal.nl.

5.3 Vooruit betaling: Ook kunt u uw betaling voldoen middels de betaalmethode 'Vooruit betaling'. Smart-Kinderkleding.nl stuurt u het bestelde produkt na ontvangst van het door u betaalde bedrag.

5.4 Mocht het nodig zijn dat Smart-Kinderkleding zijn vordering moet incasseren via een incassobureau, dan is de desbetreffende klant waar het bedrag van moet worden ingevorderd een vast bedrag van 15% van de verschuldigde incassokosten verschuldigd. Mocht Smart-Kinderkleding onverhoopt extra kosten moeten maken om het verschuldigde bedrag te vorderen dan worden deze kosten aan de desbetreffende klant doorberekend.

 

Artikel 6. Levering

6.1 Smart-Kinderkleding.nl streeft ernaar, indien mogelijk, om bestellingen binnen 1 à 2 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Smart-Kinderkleding.nl echter niet verplicht.

6.2 Het kan voorkomen dat een besteld produkt onverhoopt niet meer geleverd kan worden doordat het bijvoorbeeld tijdelijk niet voorradig is, een vertraging ondervindt door welke reden dan ook.. Wij zullen de klant in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De klant heeft dan het recht om zijn bestelling kostenloos te annuleren.

6.3 De bestelling dient uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling te worden geleverd, uitgezonderd bestellingen tenzij de klant aangeeft de bestelling later te willen ontvangen. Indien het onverhoopt onmogelijk is de bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft de klant het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.4 De produkten die worden aangeboden op onze website worden zo volledig mogelijk en naar alle redelijkheid en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. Alle afwijkingen met betrekking tot kleur, type, tekst en/of prijswijzigingen zijn voorbehouden. 

Artikel 7. Eigendom

De klant wordt pas eigenaar van het geleverde produkt, indien de klant alle verplichtingen is nagekomen van de overeenkomst geldend voor het geleverde produkt of produkten.

Artikel 8. Retourneren en omruilen

8.1 Smart-kinderkleding.nl informeert u zo uitgebreid mogelijk over al zijn artikelen. Mocht uw bestelling onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kan deze uiteraard geruild of geretourneerd worden. U bent gerechtigd het produkt binnen 7 dagen op eigen kosten te retourneren of om te ruilen.

8.2 Het te retourneren of te ruilen produkt dient te zijn voorzien van de orignele aangehechte labels en in de originele onbeschadigde verpakking.  Het bedrag van een produkt wat u aan ons terugstuurt wordt binnen 14 dagen op uw rekening overgemaakt. U dient uw bankgegevens hiervoor via info@smart-promotions aan ons door te sturen.

8.3 Indien de klant wenst het produkt om te ruilen vernemen wij graag per info@smart-kinderkleding.nl voor welk produkt de klant het retour gestuurde produkt wil omruilen. Ditzelfde geldt indien de klant een produkt wil omruilen voor een andere maat of kleur.

8.4 Voor produkten waarop 50% of meer korting wordt gerekend geldt uitsluitend dat deze geannuleerd kunnen worden heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden binnen 7 dagen conform de wet koop op afstand. Deze produkten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

8.5. Produkten die worden geretourneerd en/of worden geruild moeten voldoen aan de bovenstaande regels. Indien hier niet aan is voldaan houdt Smart-Kinderkleding.nl zich het recht voor deze niet te accepteren.

8.6 Smart-kinderkleding.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal of verlies ontstaan bij de terugzending van het produkt en/of de verpakking daarvan.

Artikel 9. Klachten/Garantie/Aansprakelijkheid

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling.

9.1 Wij doen er alles aan om naar eer en geweten een produkt conform onze algemene voorwaarden te leveren. Mocht er na ontvangst van uw bestelling een gebrek blijken dan dient u dit in een email via info@smart-kinderkleding.nl aan ons te melden. Uw recht op garantie, vergoeding of compensatie vervalt indien u zonder overleg zelf het gebrek te herstellen en/of indien u de gebruiks aanwijzigingen en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. Voor de kleding betreft de garantietermijn 1 maand en geldt uitsluitend bij normaal gebruik en frequentie van dragen en wassen. De kleding dient hierbij volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk te worden gewassen. Indien hier van wordt afgeweken wordt uw klacht niet geaccepteerd. 

9.2 De retourzendingen van produkten met klachten gebeurt in eerste instantie op kosten van de klant, mocht na toetsing de klacht gegrond blijken dan krijgt de klant de verzendkosten op zijn rekening teruggestort.

9.3 Voor alle speelgoed geleverd door Smart-Kinderkleding.nl is fabrieksgarantie van toepassing.
Alle speelgoed produkten die wij aanbieden in onze webshop voldoen aan strenge eisen waaraan de artikelen moeten voldoen. De aansprakelijkheid hiervan komt voor rekening van de fabrikant. Hiermee sluit Smart-Kinderkleding iedere verantwoordelijk uit met betrekking tot elk probleem omtrent de door ons geleverde speelgoedartikelen.
9.4 Smart-Kinderkleding.nl kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor direct of indirecte schade aan personen of objecten als gevolg van het gebruik van de door Smart-Kinderkleding.nl geleverde produkten.
9.5 Smart-Kinderkleding kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het foutief vermelden  van een leeftijds- indicatie/ grens op het produkt of indien er bij de produkten een foutieve leeftijds- indictie/grens wordt aangegeven.     

Artikel 10. Annulering

10.1  Conform de wet koop op afstand, heeft de klant het recht zijn bestelling, binnen zeven (7) werkdagen, na ontvangst van de bestelling te annuleren, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

10.2 Indien de klant zijn bestelling wil annuleren moet de klant binnen 7 werkdagen na ontvangst van zijn bestelling contact opnemen via  info@smart-kinderkleding.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Na ontvangst van onze ontvangstbevestiging kunt u uw bestelling annuleren, waarna u binnen 14 dagen het aankoopbedrag krijgt teruggestort op uw rekening.

10.3 Indien de klant niet voor verzending van de bestelling,  binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling heeft geannuleerd en door ons is ontvangen of geen bevestiging van annulering kan  overleggen, is de klant verplicht te betalen.

Artikel 11. Overmacht

In geval van overmacht is Smart-kinderkleding.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Smart-kinderkleding.nl